ul. Sienkiewicza 1 , 36-200 Brzozów
013 4342298
bibliotekabrzozow@wp.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MBP w Brzozowie:

www.mbp-brzozow.biblioteka24.pl

Data publikacji strony internetowej: 22-04-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

– część dokumentów PDF posiada błędy w  warstwie tekstowej (po skanowaniu /OCR) i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,

– brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej  hierarchii nagłówków

Wyłączenia:

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30

deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • CTRL + F – służy on do wyszukiwania słów w tekście strony. 
  • CTRL + T – służy do otwierania nowej karty w przeglądarce. 
  • ALT + HOME – trzeba zaznaczyć, że wciskamy lewy ALT – służy do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB –  służy do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • CTRL + 1,2,3…9 – służy do otwierania karty przyporządkowanej do liczby przy czym liczba 9 oznacza ostatnią kartę
  • CTRL + W – zamykanie danej (otwartej aktualnie) zakładki/strony
  • CTRL + R lub F5 – służy do odświeżania strony. 
  • CTRL + (+/-) – posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie. 
  • CTRL + C,V,X,Y,Z – odpowiednio: kopiuj, wklej, wytnij, przywróć, cofnij.
  • ALT + D lub F6 – służy do zaznaczania paska adresu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriel Zajdel, adres poczty elektronicznej zajdelgabriel@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat  procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność  architektoniczna:

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W MBP w Brzozowie oraz w filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W MBP w Brzozowie oraz filie nie dysponują elektronicznymi przewodnikami i informacjami głosowymi oraz pętlami.

Deklaracja dostępności MBP w Brzozowie